Blabber 系列

品牌推出最新的街头风运动鞋,「Blabber」取材自滑板运动,设计融入不少创新细节。「Blabber」为Zanotti的运动鞋系列注入全新风格,设计简洁,令人意想不到。创新的比例、不同物料和特别的纹理,注定风靡大众。
删繁就简,自成流派,至简设计回归休闲生活,多重元素注解潮流心性,3D海胆暗藏锋芒,轻松个性,自在表达日常摩登态度。

Blabber 系列
BLABBER - 2850 CNY
¥ 4,750.00
¥ 2,850.00
ECOBLABBER - 2450 CNY
¥ 4,900.00
¥ 2,450.00
ECOBLABBER - 2450 CNY
¥ 4,900.00
¥ 2,450.00
ECOBLABBER - 2940 CNY
¥ 4,900.00
¥ 2,940.00
ECOBLABBER - 3030 CNY
¥ 5,050.00
¥ 3,030.00
ECOBLABBER - 3030 CNY
¥ 5,050.00
¥ 3,030.00
ECOBLABBER - 3030 CNY
¥ 5,050.00
¥ 3,030.00
ECOBLABBER - 2820 CNY
¥ 4,700.00
¥ 2,820.00
ECOBLABBER - 2820 CNY
¥ 4,700.00
¥ 2,820.00
ECOBLABBER - 3030 CNY
¥ 5,050.00
¥ 3,030.00
ECOBLABBER - 3030 CNY
¥ 5,050.00
¥ 3,030.00
ECOBLABBER - 2475 CNY
¥ 4,950.00
¥ 2,475.00
ECOBLABBER - 2475 CNY
¥ 4,950.00
¥ 2,475.00
ECOBLABBER - 2625 CNY
¥ 5,250.00
¥ 2,625.00
ECOBLABBER - 3030 CNY
¥ 5,050.00
¥ 3,030.00
BLABBER - 2675 CNY
¥ 5,350.00
¥ 2,675.00
BLABBER - 2800 CNY
¥ 5,600.00
¥ 2,800.00
ECOBLABBER - 2850 CNY
¥ 4,750.00
¥ 2,850.00
ECOBLABBER - 2850 CNY
¥ 4,750.00
¥ 2,850.00
ECOBLABBER - 2850 CNY
¥ 4,750.00
¥ 2,850.00
ECOBLABBER - 2375 CNY
¥ 4,750.00
¥ 2,375.00
ECOBLABBER - 2375 CNY
¥ 4,750.00
¥ 2,375.00
ECOBLABBER - 2850 CNY
¥ 4,750.00
¥ 2,850.00
ECOBLABBER - 2850 CNY
¥ 4,750.00
¥ 2,850.00
ECOBLABBER - 2475 CNY
¥ 4,950.00
¥ 2,475.00
ECOBLABBER - 2225 CNY
¥ 4,450.00
¥ 2,225.00
ECOBLABBER - 2225 CNY
¥ 4,450.00
¥ 2,225.00
ECOBLABBER - 2225 CNY
¥ 4,450.00
¥ 2,225.00
ECOBLABBER - 2225 CNY
¥ 4,450.00
¥ 2,225.00
BLABBER - 2580 CNY
¥ 4,300.00
¥ 2,580.00
BLABBER - 2580 CNY
¥ 4,300.00
¥ 2,580.00
BLABBER - 2580 CNY
¥ 4,300.00
¥ 2,580.00
BLABBER - 2580 CNY
¥ 4,300.00
¥ 2,580.00
BLABBER - 2125 CNY
¥ 4,250.00
¥ 2,125.00
BLABBER - 2525 CNY
¥ 5,050.00
¥ 2,525.00
BLABBER - 2525 CNY
¥ 5,050.00
¥ 2,525.00
BLABBER - 2175 CNY
¥ 4,350.00
¥ 2,175.00
BLABBER - 2125 CNY
¥ 4,250.00
¥ 2,125.00
BLABBER - 2125 CNY
¥ 4,250.00
¥ 2,125.00
BLABBER - 2525 CNY
¥ 5,050.00
¥ 2,525.00
BLABBER - 3700 CNY
¥ 7,400.00
¥ 3,700.00
BLABBER - 2800 CNY
¥ 5,600.00
¥ 2,800.00
返回页首